Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním základních osobních údajů (Jméno příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty) jsou podmínkou uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje vložené při registraci nebudou v žádném případě poskytnuty žádným třetím stranám. Od zpracovávání osobních údajů se můžete odvolat kontaktováním prodávajícího na emailu: junkstore@junkstore.cz (vaše registrace bude  obratem zrušena).

Poskytnutí telefonického kontaktu je zcela dobrovolné, bude využito pouze pro doplňující kontakt při dodání zboží.

 

Kupující souhlasí se zpracováním  adresy elektronické pošty prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícím, zvolí-li souhlas při odeslání objednávky nebo zapíše-li svůj e-mail do odběru novinekOd tohoto odběru je možné se kdykoliv odhlásit kontaktováním prodávajícího na emailu: junkstore@junkstore.cz

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem (v podobě faktur).

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.